Privacybeleid

Privacybeleid

Geldig vanaf 1 december 2020

UW PRIVACY BIJ BEHANDELING

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik indien nodig, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener – bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om je toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.